Skip to content

Polityka prywatności

Zakres zastosowania

Niniejsze Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Karimpol Polska Sp. z o.o. w związku z:

 1. prowadzeniem strony internetowej https://skylinerbykarimpol.pl/ („Strona Internetowa”);
 2. prowadzeniem komunikacji drogą mailową lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej („Formularz Kontaktowy”);
 3. prowadzonymi działaniami marketingowymi.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowychpodanych w powyższym formularzu kontaktowym jest Karimpol Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-546) przy ul. Ks. Jana Ignacego Skorupki 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000091408, NIP: 5261897960, REGON: 012653655, kapitał zakładowy: 50 000,00 zł („Administrator”, „My”)

Kontakt z Administratorem możliwy jest drogą mailową: rodo@karimpol.pl  lub listownie na ww. adres.

Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych: rodzaj, cel, podstawa prawna, okres przechowywania

Rodzaj, podstawa prawna, okres przechowywania, a także konieczność podania Państwa danych osobowych zależy od celu w jakim są one przetwarzane.

CelRodzaj danych osobowychPodstawa prawnaOkres przechowywania danych osobowychKogo dotyczy?Konieczność podania danych osobowych
Prowadzenie strony internetowejDane zbierane za pośrednictwem plików cookie niezbędnych, statystycznych, marketingowych (więcej w Polityce Cookie[DZP1] )Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zapewnieniu prawidłowego działania Strony Internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)   – dotyczy plików cookie niezbędnych Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – dotyczy plików cookie statystycznych oraz marketingowychUzależniony jest od rodzaju pliku cookie (więcej informacji w Polityce Cookie[DZP2] )Użytkowników Strony InternetowejZainstalowanie na Państwa urządzeniu elektronicznym („Urządzenie”) za pośrednictwem uzyskują Państwo dostęp do Strony Internetowej (np. telefon, komputer) plików cookie niezbędnych jest niezbędne do skorzystania z naszej Strony Internetowej. Niezainstalowanie plików cookie niezbędnych uniemożliwi Państwu skorzystanie z naszej Strony Internetowej. Zainstalowanie na Państwa Urządzeniu plików cookie statystycznych lub marketingowych jest dobrowolne. Brak ich instalacji spowoduje jednak, że  w znaczny sposób zostaną ograniczone funkcjonalności Strony Internetowej.
Prowadzenie komunikacji drogą mailowąDane osobowe podane w wiadomości mailowejPrawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu komunikacji z osobami, które oczekują uzyskania odpowiedzi ze strony Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)Do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu, przy czym nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń, które mogą się pojawić w zw. z przedmiotem prowadzonej komunikacjiOsób kontaktujących się z Administratorem drogą mailowąPodanie danych jest dobrowolne, brak ich podania uniemożliwi kontakt z Administratorem
Prowadzenie komunikacji przy użyciu Formularza KontaktowegoDane osobowe podane osobowe w Formularzu KontaktowymPrawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu komunikacji z osobami, które oczekują uzyskania odpowiedzi ze strony Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)Do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu, przy czym nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń, które mogą się pojawić w zw. z przedmiotem prowadzonej komunikacjiOsób kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem Formularza KontaktowegPodanie danych jest dobrowolne, brak ich podania uniemożliwi jednak kontakt z Administratorem
Prowadzenie działań marketingowychDane osobowe użytkowników Strony InternetowejPrawnie uzasadniony interes administratora polegający na promowaniu przedmiotu swojej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)Do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwuKontrahentów AdministratoraPodanie danych jest dobrowolne, brak ich podania uniemożliwi kierowanie do Państwa treści reklamowych

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe przekazywane są wyłącznie podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z funkcjonowaniem Strony Internetowej (firmy IT), prowadzeniem komunikacji oraz podejmowaniem działań marketingowych.

Uprawnienia dotyczące danych osobowych

Przepisy RODO[1] zapewniają Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) – przysługuje Państwu prawo uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce mogą Państwo także uzyskać do nich dostęp, w tym otrzymać ich kopię oraz uzyskać poszczególne informacje dotyczące ich przetwarzania (informacje te zasadniczo są ujęte w Polityce Prywatności). 
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)  – przysługuje Państwo prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania  danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ponadto mają Państwo prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jeżeli wymaga tego cel ich przetwarzania.
 3. Prawo do usunięcia danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) –  przysługuje Państwu prawo żądania do niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych, a my mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki je usunąć jeżeli ma miejsce jedna z następujących okoliczności:
  1. przetwarzanie Państwa danych osobowych nie jest już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. cofnęli Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie Państwa danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania;
  3. wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  4. wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  5. Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  6. Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa polskiego.

Możemy odmówić realizacji Państwa prawa do usunięcia danych osobowych, jeżeli wystąpi jedna z przesłanek przewidzianych w art. 17 ust. 3  RODO (np. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń).

 1. Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) – przysługuje Państwu prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących okolicznościach:kwestionowania prawidłowości Państwa danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość; przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się ich usunięciu w zamian żądając ograniczenia ich wykorzystania nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do realizacji celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych  –  do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.
  1. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)  – jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody lub w związku z wykonaniem umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany to przysługuje Państwu prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi.
  2. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO) – przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli przetwarzamy je na mocy prawnie uzasadnionego interesu administratora. Będziemy mogli jednak nie zrealizować Państwa prawa do sprzeciwu jeżeli wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ponadto Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzamy na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść bezwzględny sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
  3. Prawo wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO) – przysługuje Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę, na podstawie której przetwarzamy Państwa dane osobowe. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu realizacji powyższych uprawnień lub uzyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na dane wskazane w pkt. 2 Polityki Prywatności.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich (tzn. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

W związku z wykorzystywaniem na naszej Stronie Internetowej plików cookie, Państwa dane osobowe mogą być przekazane do USA. W takim przypadku, z odbiorcami Państwa danych osobowych zawierane są standardowe klauzule ochrony danych, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO. 

Pozostałe informacje

W oparciu o podane przez Państwa dane osobowe nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany (bez czynnika ludzkiego), a także nie wykorzystujemy ich w celach profilowania.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

POLITYKA COOKIE STRONY INTERNETOWEJ https://skylinerbykarimpol.pl/ („Polityka Cookie”)

Zakres zastosowania

Polityka Cookie określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na urządzeniach elektronicznych („Urządzenia”) za pośrednictwem, których uzyskują Państwo („Użytkownicy”)dostęp do strony internetowej https://skylinerbykarimpol.pl/ („Strona Internetowa”).

Administrator danych osobowych

Informacje zbierane za pośrednictwem plików cookie, które są wykorzystywane na Stronie Internetowej w pewnych okolicznościach mogą być uznane za dane osobowe. Wtedy administratorem Państwa danych osobowychjest Karimpol Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-546) przy ul. Ks. Jana Ignacego Skorupki 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000091408, NIP: 5261897960, REGON: 012653655, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł („Administrator”, „My”).

Kontakt z Administratorem możliwy jest drogą mailową: rodo@karimpol.pl lub listownie na ww. adres.

Więcej informacji odnośnie zasad przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności.

Podstawowe informacje o plikach cookie

Pliki cookie, tzw. „ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci wykorzystywanych przez Państwa Urządzeń do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, telefon komórkowy). Z plikami tymi po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery, uzyskując do nich odpowiedni dostęp. Jest to powszechnie używana technologia, dzięki której możliwe jest zapamiętanie ustawień Państwa Urządzeń i wyświetlanie Strony Internetowej zgodnie z tymi ustawieniami. Przy każdej kolejnej wizycie Państwa przeglądarka internetowa odsyła zapisane pliki cookie z powrotem do Strony Internetowej, aby rozpoznała ona Państwa ustawienia i preferencje.

Korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie:

 1. sesyjne – to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Państwa Urządzeniach do czasu zamknięcia Strony Internetowej;
 2. stałe – pozostają na Państwa Urządzeniach po zamknięciu przeglądarki, przez czas, który jest określony w tego typu plikach. Stałe pliki cookie są aktywowane za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo naszą Stronę Internetową dla którego pliki te zostały utworzone.

Pliki cookie niezbędne ─ pliki cookie niezbędne do funkcjonowania naszej Strony Internetowej. Bez zainstalowania tych plików nie będziemy mogli zaprezentować Państwu treści dostępnych na Stronie Internetowej.

NazwaOpisOkres przechowywaniaDostawca cookie
PHPSESSIDPlik cookie, który ma na celu przechowywanie informacji o wizytach na Stronie Internetowej oraz umożliwienie korzystanie z najważniejszych funkcji Strony Internetowej.Czas trwania sesjiKarimpol Polska Sp. z o.o.

Pliki cookie statystyczne ─pliki cookie umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z naszej Strony Internetowej, które pomagają nam zrozumieć w jaki sposób jest ona wykorzystywana.

NazwaOpisOkres przechowywaniaDostawca cookie
_gaPlik cookie pozwalający analizować zachowanie Użytkownika Strony Internetowej.2 lataGoogle (Google Analytics)
_gatPlik cookie nie zapisuje żadnych informacji o Użytkowniku odwiedzającym Stronę Internetową. Na podstawie aktywności Użytkownika analizuje obszary Strony Internetowej, które wymagają poprawy.1 dzieńGoogle (Google Analytics
_gidPlik cookie używany do rejestrowania ID Użytkownika Strony Internetowej, celem generowania danych statystycznych o tym w jaki sposób Użytkownik z niej korzysta.1 dzieńGoogle (Google Analytics
collectPlik cookie używany do wysyłania danych do Google Analytics o Użytkowniku Strony Internetowej i jego zachowaniu w witrynie.Czas trwania sesjiGoogle (Google Analytics

Pliki cookie marketingowe ─ pliki cookie umożliwiające prezentowanie treści reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika na podstawie analizy działań podjętych na naszej Stronie Internetowej.

NazwaOpisOkres przechowywaniaDostawca cookie
IDEPlik cookie używany przez Google DoubleClick przechowujący informacje o tym jak Użytkownik wykorzystuje Stronę Internetową. Używany jest do rejestrowania działań Użytkownika Strony Internetowej po obejrzeniu lub kliknięciu w jedną z reklam, celem pomiaru skuteczności reklamy.1 rokGoogle (Google DoubleClick
test_cookiePlik cookie używany do sprawdzania, czy przeglądarka Użytkownika obsługuje pliki cookie (czy je akceptuje).1 dzieńGoogle (Google DoubleClick)
Visitor_info1_livePlik cookie próbujący oszacować przepustowość Użytkowników na Stronie Internetowej ze zintegrowanymi filami YouTube.179 dniGoogle (YouTube)
YSCPlik cookie używany do rejestrowania unikalnego ID Użytkownika, w celach statystycznych dotyczących filmów wideo z serwisu YouTube, które Użytkownik zobaczył.Czas trwania sesjiGoogle (YouTube)
yt-remote-cast-installedPlik cookie służący do przechowywania preferencji Użytkownika dotyczących odtwarzacza wideo za pomocą wbudowanego filmu z serwisu YouTube.Czas trwania sesjiGoogle (YouTube)
yt – remote -connected – devicesPlik cookie, który służy do zapisywania preferencji Użytkownika dotyczących odtwarzania filmów wstawionych na Stronie Internetowej z serwisu YouTube.Czas trwania sesjiGoogle (YouTube)
yt-remote-device-idPlik cookie, który służy do zapisywania preferencji Użytkownika dotyczących odtwarzania filmów wstawionych na Stronie Internetowej z serwisu YouTube.Czas trwania sesjiGoogle (YouTube)
yt-remote-device-idPlik cookie, który służy do zapisywania preferencji Użytkownika dotyczących odtwarzania filmów wstawionych na Stronie Internetowej z serwisu YouTube.Czas trwania sesjiGoogle (YouTube)
yt-remote-session-appPlik cookie, który służy do zapisywania preferencji Użytkownika dotyczących odtwarzania filmów wstawionych na Stronie Internetowej z serwisu YouTube.Czas trwania sesjiGoogle (YouTube)
yt-remote-session-namePlik cookie, który służy do zapisywania preferencji Użytkownika dotyczących odtwarzania filmów wstawionych na Stronie Internetowej z serwisu YouTube.Czas trwania sesjiGoogle (YouTube)

Przekazywanie danych do państwa trzecich (tzn. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

Informacje zbierane za pośrednictwem plików cookie instalowanych przez Google mogą być przekazywane do serwerów znajdujących się w USA, gdzie są następnie przechowywane. Przekazanie danych osobowych do USA zostało zabezpieczone przez odpowiednie standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.

Ustawienie preferencji plików cookie w wykorzystywanych Urządzeniach

W dowolnym momencie mogą Państwo zmienić swoje preferencje plików cookie zmieniając ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje ww. zakresie znajdują się na poniżej wskazanych stronach internetowych:

Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Firefox:
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Opera:
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari:
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Ponadto mogą Państwo zmienić swoje preferencje plików cookie z poziomu Strony Internetowej klikając w zakładkę „Ustawienia plików cookie”

Obecnie na Stronie Internetowej automatycznie aktywowane są wszystkie pliki cookie (niezbędne, statystyczne, marketingowe).  Taka praktyka jest niezgodna z art. 173, 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne oraz art. 7 RODO.

Na urządzeniu użytkownika bez jego zgody mogą być zapisywane tylko pliki cookie niezbędne. Do instalacji pozostałych plików cookie potrzebna jest zgoda użytkownika. Dlatego od razu po wejściu na Stronę Internetową, użytkownikowi powinna zostać wyświetlona belka cookie gdzie użytkownik będzie proszony jest o wyrażenie zgody na pliki cookie statystyczne lub marketingowe. Dopiero po wyrażeniu zgód, pliki cookie statystyczne lub marketingowe będą mogły być aktywowane.

Cel zmiany: umożliwienie użytkownikowi zmienienie ustawień plików cookie z poziomu Strony Internetowej.